woensdag 22 oktober 2014

October pinks and purples

While the wind is blowing around the house and stormy weather is our part,
I was going through some pictures of the first part of October and I have to admit that although
lots went wrong in the garden this year, there are always little things to enjoy, which I did.
So here's a little flashback to the first half of this month.
 
Terwijl de wind buiten ongenadig huis houdt en het stormachtig weer is,
bekeek ik eens wat foto's van het begin van deze maand en ik moet toegeven dat,
ondanks alles wat fout ging in de tuin dit jaar, er toch altijd kleine dingen zijn om van
te genieten, wat ik dan ook deed. Even een flashback naar begin deze maand.
 
 
In Spring I sowed some Chinese Asters, same as I did last year, but somehow
the Asters didn't do well and by the end of August I had given up hope that
they would ever grow and eventually bloom. But then came September and
along with it the sun we had been missing all Summer and that revived the Asters.
They didn't grow as large as they normally would and the blooms were of
a smaller size as well but the colour was there. A variety of pinks and purples
nodding gently in the October wind and rain and sunshine.
A joyful welcome to Fall.
 
In de lente zaaide ik net als vorig jaar Chinese Asters maar die gingen
niet zo goed vooruit als verwacht en tegen het einde van augustus had ik eigenlijk
de hoop al een beetje laten varen dat er nog iets van zou worden.
Maar toen kwam september en de zon die we tijdens de zomer moesten missen
en dat deed de planten herleven. Ze werden niet zo groot als normaal en de
bloemen waren ook kleiner maar de kleur was er. Bloemen in
schakeringen van roze en paars, die zowel in wind, regen als zonneschijn
de herfst vrolijk welkom leken te wuiven.
 
 
 
 
 
 
 
 
White petals with just a touch of pink for these Dahlia's.
I was sooooo very happy with these because
the Dahlia's have suffered a lot from hungry bugs
that really fancied the blooms in our garden.
All they left was the heart of the flower after they savoured all of the petals.
The leaves were left unharmed.
 
Witte bloemblaadjes met een toets van roze voor deze Dahlia's.
Héééél blij was ik ermee want de Dahlia's hadden echt
wel te lijden van hapgrage beestjes die de bloemblaadjes
een ware delicatesse vonden en die tot het hart van elke bloem verorberden.
De groene bladen lieten ze met rust.
 
 
Loved these Dahlia blooms so much,
I kept photographing them ;) Rain or shine.
 
Vond deze Dahlia's zo'n meevaller,
ik kon er blijven foto's van nemen, zon of regen ;)
 
 
 
 
Even some roses surprised us by blooming in October.
 
Zelfs enkele rozen verrasten ons met bloemen in oktober.
 
 
Not pink, but red to finish this post with.
Another surprise in the garden, one Zinnia!
Must have been a lost seed that sprouted
and finally led to this lovely surprise in
one of the containers on the terrace.
 
Geen roze maar rood om deze post mee te eindigen.
Nog een verrassing in de tuin, één enkele Zinnia!
Het moet een verloren zaadje geweest zijn
dat kiemde en tot deze leuke verrassing leidde
in één van de potten op terras.

 
 
 
Have a lovely day and don't forget
to enjoy the little things.
 
Fijne dag en vergeet niet  
te genieten van de kleine dingen.
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 10 oktober 2014

Bye bye to Hydrangeas

 
 
As you may know, I love Hydrangeas but growing Hydrangeas in our garden has been a struggle.

Zoals jullie misschien weten hou ik van Hortensia's maar doen de ze het in onze tuin niet bijster goed.

 
No wonder really, while last winter they were constantly standing in a swamp,
in spring, summer, and even now still, I have to water them thoroughly,
sun or rain, cause that doesn't make any difference strangely enough.

Geen wonder eigenlijk. Terwijl ze vorige winter een hele tijd in een moeras stonden,
moest ik ze in de lente, zomer en ook nu nog steeds heel vaak en heel veel water geven,
of er nu zon is of regen, want dat maakt vreemd genoeg helemaal geen verschil.
 

With the cooler temperatures and the rain we got over the last week,
I thought it wouldn't be necessary to water the Hydrangeas anymore
but today I noticed they're already letting their leaves hang
which gives them a sad look, especially with the few and
far too small fading flowers.
 
Met de koelere temperaturen en de regen die we deze week al kregen,
dacht ik dat het niet meer nodig zou zijn om de Hortensia's water te geven
maar vandaag merkte ik dat die toch weer hun bladeren laten hangen
wat hen een triestige aanblik geeft, zeker nu er dit jaar ook maar een paar
veel te kleine en intussen uitgebloeide bloemen aan de struiken zitten.
 
 
And so, instead of capturing beautiful flowers,
I tried to capture that feeling of sadness radiated by the Hydrangeas.
A different approach.
 
En vandaar, in plaats van mooie bloemen te willen vastleggen,
probeerde ik dat triestige gevoel dat de Hydrangea's uitstralen
vast te leggen. Een andere aanpak.

 
Saying goodbye to summer and also goodbye Hydrangeas.
 
Afscheid van de zomer maar ook afscheid van de Hydrangeas.

 
I do wish we had a sunny garden full of light with good soil.
As long as the kids were still small and the garden was in
the first place their play area, I didn't mind so much
and seeing them play and have fun made my day.
Now I'd love to create a pretty garden though
bringing some brightness and life back into the place
that looks too green and monotonous to me now.
But we'll just have to do with what there is
and try to make the best of it
even if it's a hellish and unthankful task.
 
Ik wou wel dat ik een zonnige, lichte tuin had met goede grond.
Zolang de kinderen nog klein waren en de tuin voornamelijk
hun speelterrein was, maakte ik er me niet zo druk over.
Hen zien spelen en ravotten vond ik geweldig.
Nu had ik toch graag een mooie tuin kunnen creëren
met verschillende kleuren die de plek zouden opfleuren
en het nu overwegend en monotone groen zouden doorbreken.
Maar we roeien met de riemen die we hebben
en proberen er het beste van te maken,
al is dat een helse en ondankbare taak.
 
 
Autumn is doing its best though as you can see, even on hanging leaves
and I'm trying to enjoy what little there is
of the fading Hydrangea colours
I love so very much.
 
De herfst doet echter wel zijn best, zelfs bij de hangende bladeren
en ik probeer te genieten van wat er is
aan vervagende Hortensiakleuren
die ik zo mooi vind.  
   
 
Love that little touch of blue you can still see on one petal.
Amazing how the rest of the flower has faded to a bright pink
and in some places to a gold colour.
 
Ik vind 't mooi hoe je nog een vleugje blauw kan zien
maar hoe de rest van de bloem naar een diep roze is vervaagd
en er zelfs al wat van een goudkleur te zien.
 
 
 
 
 
Enjoy the little things,
it may be a quote you're tired of hearing already,
but it is very much something we should all do.
Have a lovely weekend!
 
Geniet van de kleine dingen,
het mag dan een afgezaagde quote zijn intussen
maar het is iets wat we allemaal zouden moeten proberen.
Fijn weekend!
 
 
 
 
Marian